Overzicht archiefstukken m.b.t. Daelenbroeck

Deze stukken bevinden zich allemaal in het Rijksarchief Limburg te Maastricht.

 

Archief van de heer

3. Afschriften van een vidimus, gegeven door het Kapittel van Heinsberg op 13 februari 1470 van een akte van 8 mei 1393 betreffende de overdracht van de heerlijkheid en andere goederen door Reinald van Valkenburg aan Godart van Loon en diens zoon Johan. 18e eeuw. 2 stukken.
12. Stukken betreffende processen, gevoerd voor het gerecht van Wassenberg, tussen Willem van Vlodrop en de schepenbank Melick-Herckenbosch betreffende de jurisdictie over Asenray. 16e eeuw. 1 pak.
14. Stukken betreffende diverse processen, gevoerd voor de Hoven van Gelder en Düsseldorf tussen de bezitters, mede-bezitters en voormalige bezitters onderling inzake hun rechten en vorderingen. 1645, 1695, 1708, 1722, 1725, 1729. 1 omslag.
15. Afschrift van een akte van protest van de Heer tegen een citatie van het Hof van Gelder inzake de jurisdictie van het Hof over de heerlijkheid met tevens een bevel aan alle inwoners om uitsluitend orders van de Heer uit te voeren. 1653, december 30. 1 stuk.
22. Minuten van rekwesten van Heer en regeerders der heerlijkheden Dalenbroek, Obbicht en Meyel aan de Staten-Generaal betreffende handhaving van hun onafhankelijkheid van het Overkwartier en beeindiging der akties van de Landrentmeester-Generaal. begin 18e eeuw. 2 stukken.
27. Geschiedkundige materie betreffende de heerlijkheid, met bijbehorende stukken en afschriften, waarschijnlijk behorende tot een proces tussen R.F. van Meer en J.F.R. van Meer, overgegeven aan de Landsadvokaat te ´s-Gravenhage en de Gouverneur generaal der Nederlanden, prins Starhemberg. 1774 - ca-. 1781. 1 pak.
30. Brief van Wilhelm, freiherr von Velbrucken, in naam van de Hertog van Gulik, aan de Heer betreffende de recognitie, verschuldigd voor de weidegang van het vee van de kasteelboerderij op de gemeente van Melick-Herkenbosch. 1647 maart 6. 1 stuk.
32. Stukken betreffende een proces, voor het Hof van Gelder gevoerd, tussen de Heer en de Gulikse overheid inzake tolvrijdom te Herkenbosch 1767. 1 omslag.

Bezwaring van eigendom.

34. Akten van octrooi en prolongatie tot het belasten der heerlijkheid met kapitalen, gegeven door de Keizerin resp. de Keizer. 1754, 1761, 1775, 1777, 1781, 1784. 8 charters.

Erkenning van de leenhoogheid.

46. Afschrift van een akte van 17 mei 1440, waarbij Willem van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, de leenhoogheid overdraagt aan Johan van Loon, heer van Heinsberg (=Gulick). 18e eeuw. 1 stuk.
48. Afschriften van stukken betreffende betaling der heergewaden door de heerlijkheid aan het Leenhof van het Overkwartier. 1764 - 1769. 1 katern.
50. Stukken betreffende leenhorigheid der heerlijkheid aan de Mankamer van de Hertog van Gulik te Heinsberg. 16e - 18e eeuw. 1 pak en 1 charter.

Heffing van tienden en cijnsen.

79. Rekwest van Baron van Eijnattten aan het Hof van Gelder betreffende panding van de inwoners, die hem nog tienden, pacht, cijnsen etc. schuldig zijn. 1704 juni 7. 1 stuk.

De rechtspositie.

122. Concept van een rekwest van regeerders en geërfden aan de Staten-Generaal betreffende erkenning van het privilege om niet tot het Overkwartier te behoren. ca. 1704. 1 stuk.
126. Resolutie van de schepenen van Maasniel en Herten betreffende de financiële steun door enkele inwoners verstrekt aan baron de Raville voor de terugkoop van de heerlijkheid. 1713 december 11. 1 stuk.
129. Verklaring van beide gerechten betreffende de afkomst en levenswandel van de familie de Meer als eigenaar van de heerlijkheid. z.d. 1 stuk.
130. Afschrift van een akte van volmacht voor de schepenen Joannes Schrijvers en Severijn Haex om in Brussel te protesteren tegen de administratieve inlijving van de heerlijkheid bij het Overkwartier. 1732 decmber 20. 1 stuk.

Verhouding tot het hoger gezag.

146. Volmachten van beide gerechten aan vier schepenen om de eed van trouw aan de keizer af te leggen. 1716 maart 26. 2 stukken.
147. Stukken betreffende het afleggen van de eed van trouw aan de landsheer te Brussel door scholtis, secretaris en enige schepenen als vertegenwoordigers der inwoners. 1745. 1 omslag.
198. Afschrift van een ordonnantie van de Keurvorst te Düsseldorf betreffende het beplanten van de Meijnweg. 1706 november 6. 1 stuk.

Kasteel Daelenbroeck bestaat gedeeltelijk nog steeds. hieronder informatie zoals te vinden op de site over het landgoed Daelenbroeck.

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"